Adım atmak için muhteşem olmak zorunda değilsin, fakat muhteşem olmak için adım atmak zorundasın.

Pazartesi, Ekim 25

Şekilli nickler

ßenim çıktığım eşikten... !!!

aRtıq n£ s£wm£y! !st!yorum n£d£ s£w!Lm£y! çünqü h£p yaRım kaLdı s£wm£L£r!m w£ h£p saHt£yd! s£w£nL£r!m


[●.●] Men deLdim ... ßişi Diip diTcem.. TeNi TeViyoomM... =)) ßu kada didiYomM

YaLnıZ KalDuySAn KALkIP peNCerENdeN Bir BAk gÜNeş AçmIŞmı yaĞMur dÜŞMüşMİ Dön BAk dÜNyAya....Kazanacaqn $eyler Yanında..kaybettiKLerin hep ß0$tuRr...!içimde ki boşluga düş...
ben tutartim seni
sévmék ßirçok $éyi gözé aLmaktır.

sénsizLiğin até$indéyim yaLnızLığım ßuz tuttu
2011 nickleri

ßana 1 qéL désén o yoLLarı hic qéçiLmémi$ sayardım

ßén güLLérimi SoLdurdum Sén Papatyana İyi ßak..!

 en moda sözler  
Hic1$éy SöyLémé Hic1$éy Yapma. Nédén Mi? Cünkü ßén ÖyLé Yapıyorum..!


DétayLar Aynadır SénLé ßénim Aramızdaki Farkı Yansıtır , Çünkü ßénim qißi KraLLar iz ßıraKır Sénin qißi SoytarıLarda Kıskanır..!!


O yüzdén a$kım sén $imdi ßénim yaptıqım qißi sadécé git..
Ték yapaßiLdiqin qüzéL $éy qitmék çünkü...
Vé siL ßéni!..


Hani hérkés dér ya iLérdé ßunLarı hatırLayıp güLécéksin,, diyé ßir ték ßu doğruymu$.. $imdi sana güLüp géçiyorum.!! " MutLuyum " ordan anLadım.!!!Toz Pémßé hayaLLérin karanLık göLgésiyim...!
Şekilli nickler

Sonunu gétirémédiğim HikayéLérim Var ßénim. 1 2 3 Tıp... Daha Kac Hakkım KaLdıKi Ya$amaya..?


ßir iskamßiL faLında çıkmı$tık ßirßirimizé
O güzéL kupa kızıydı sinék vaLésiydim ßénsé...


MaLLardan uzak. HayvansaL vé saLaksaL ki$iLikLérdén uzak. qérçék insanLarLa Yéni ßir hayat*.


ßén séni ßöyLé tanımadım.koLpaLa$ma kéndin oL ßiraz oğLum


NasiL oLsa gidécéksin Hakkim yok durdurmaya AMA KéNDINI ßIRAK ßéNDé..


éLimdé kaLan son cümLéLérimdi sana vérdikLérim...


Son KéLimém OLsun Aydınlık, Son NéFésimdé Karanlık.. Sor kéndiné: 'Hani nérdé DéLİKANLILIK?'... Yaptığın apaçık yaLakaLıkk...!!!]


DérT oLmaz..çékip kapıyı çıkaßiLirsin..ßén ßöyLéyim.. qérçéktén sévmiyorsan ßıkaßiLirsin!!çok üzgünüM iStémédén ßi ßakı$a aLdandım iNaN ßana pi$manLktan ßtn gécé ağLAdım ='(


İtLé köpékLé uğra$acak waktim oLsaydı,vétérinér oLup séni tédavi édérdm.


Vaktini ÇaLacağım ßéLki Ama Hadi ßana Até$é VériLmi$ 1 CümLé Sonu ßuL..!


ßir çiçéğé güLméni ßir güLé ßénzéméni o kadar çok istédim ki
Ama sén güLün dikéniné ßiLé ßénzéyémédin, otun tékisin sén!


Sén hém ßi hastaLık hém ßi sağLık qißisin kaLßimdéé (:


né néfés..né néfrét..artık ßi anLamın kaLmadı $u küçücük kaLßimdé...


Firar serßest ßende istemeyen çeKer qider

o gece içimden sağ çıksaydın eğer

ölen ben olurdum!o gece

hayatın lekesiz bir anında seni intihar ettim.

şimdi
Ne düşünüyorsun?

0 yorum: