Güçlü bir kişilikseniz, bu en güçlü olduğunuz anlarda ortaya çıkmaz, en savunmasız, en güçsüz hissettiğiniz anda gücünüzün farkına varırsınız. Ya siz, güçlü biri misiniz?

Pazartesi, Ekim 25

Şekilli nickler

ßenim çıktığım eşikten... !!!

aRtıq n£ s£wm£y! !st!yorum n£d£ s£w!Lm£y! çünqü h£p yaRım kaLdı s£wm£L£r!m w£ h£p saHt£yd! s£w£nL£r!m


[●.●] Men deLdim ... ßişi Diip diTcem.. TeNi TeViyoomM... =)) ßu kada didiYomM

YaLnıZ KalDuySAn KALkIP peNCerENdeN Bir BAk gÜNeş AçmIŞmı yaĞMur dÜŞMüşMİ Dön BAk dÜNyAya....Kazanacaqn $eyler Yanında..kaybettiKLerin hep ß0$tuRr...!içimde ki boşluga düş...
ben tutartim seni
sévmék ßirçok $éyi gözé aLmaktır.

sénsizLiğin até$indéyim yaLnızLığım ßuz tuttu
2011 nickleri

ßana 1 qéL désén o yoLLarı hic qéçiLmémi$ sayardım

ßén güLLérimi SoLdurdum Sén Papatyana İyi ßak..!

 en moda sözler  
Hic1$éy SöyLémé Hic1$éy Yapma. Nédén Mi? Cünkü ßén ÖyLé Yapıyorum..!


DétayLar Aynadır SénLé ßénim Aramızdaki Farkı Yansıtır , Çünkü ßénim qißi KraLLar iz ßıraKır Sénin qißi SoytarıLarda Kıskanır..!!


O yüzdén a$kım sén $imdi ßénim yaptıqım qißi sadécé git..
Ték yapaßiLdiqin qüzéL $éy qitmék çünkü...
Vé siL ßéni!..


Hani hérkés dér ya iLérdé ßunLarı hatırLayıp güLécéksin,, diyé ßir ték ßu doğruymu$.. $imdi sana güLüp géçiyorum.!! " MutLuyum " ordan anLadım.!!!Toz Pémßé hayaLLérin karanLık göLgésiyim...!
Şekilli nickler

Sonunu gétirémédiğim HikayéLérim Var ßénim. 1 2 3 Tıp... Daha Kac Hakkım KaLdıKi Ya$amaya..?


ßir iskamßiL faLında çıkmı$tık ßirßirimizé
O güzéL kupa kızıydı sinék vaLésiydim ßénsé...


MaLLardan uzak. HayvansaL vé saLaksaL ki$iLikLérdén uzak. qérçék insanLarLa Yéni ßir hayat*.


ßén séni ßöyLé tanımadım.koLpaLa$ma kéndin oL ßiraz oğLum


NasiL oLsa gidécéksin Hakkim yok durdurmaya AMA KéNDINI ßIRAK ßéNDé..


éLimdé kaLan son cümLéLérimdi sana vérdikLérim...


Son KéLimém OLsun Aydınlık, Son NéFésimdé Karanlık.. Sor kéndiné: 'Hani nérdé DéLİKANLILIK?'... Yaptığın apaçık yaLakaLıkk...!!!]


DérT oLmaz..çékip kapıyı çıkaßiLirsin..ßén ßöyLéyim.. qérçéktén sévmiyorsan ßıkaßiLirsin!!çok üzgünüM iStémédén ßi ßakı$a aLdandım iNaN ßana pi$manLktan ßtn gécé ağLAdım ='(


İtLé köpékLé uğra$acak waktim oLsaydı,vétérinér oLup séni tédavi édérdm.


Vaktini ÇaLacağım ßéLki Ama Hadi ßana Até$é VériLmi$ 1 CümLé Sonu ßuL..!


ßir çiçéğé güLméni ßir güLé ßénzéméni o kadar çok istédim ki
Ama sén güLün dikéniné ßiLé ßénzéyémédin, otun tékisin sén!


Sén hém ßi hastaLık hém ßi sağLık qißisin kaLßimdéé (:


né néfés..né néfrét..artık ßi anLamın kaLmadı $u küçücük kaLßimdé...


Firar serßest ßende istemeyen çeKer qider

o gece içimden sağ çıksaydın eğer

ölen ben olurdum!o gece

hayatın lekesiz bir anında seni intihar ettim.

şimdi
Ne düşünüyorsun?

0 yorum:

Yorum Gönder

Sizin de Güzel Aşk Sözleri ile ilgili paylaşımlarınız varsa bize iletin !