Adım atmak için muhteşem olmak zorunda değilsin, fakat muhteşem olmak için adım atmak zorundasın.

Cumartesi, Haziran 19

üzüntülü nick sözleri

YüRéim ‘’SEN’’ dié ataRkéN qéL !!

öyLé ßir aNda qéLqié waZqéçLmés oLsuN !!


ßıRaqMa yaRı yoLda ßé zaLym !!

Hér qüN SénSiz DouoR

YasaMAq soRun oLdu HayaLLériM kayßoLdu..

ßaqTm ßaqTm pénCéréDén DaLmı$ qiTmi$ ruHum qÖKyüsüNé …

Hér$éy üst üste qéLmédiMi,,paRaLar dérTLéri wéRmédiMiqié ..??

İnSanLAr yaPıo héß roL KötüLér aLıo héß göLgeLi yoL xD

..' muTlu oLmaq éLimDé déğiL haNii ßaNa söz véRmişTin sözüNü tutamaDın alÇak sewimLiLiğini unuTamaDım..!!
üzüntülü nick sözleri
SéwéN qÖsdéN dü$érMii ..?!!

KénDiné qüwéNén $öLé qéLsiN,,ßıRaqsıN inaDı diLé qéLsin,,sÖsünDén dÖnéN naMérT ÇıqSın,,ßİSdé ßöLé ßunDan SoRa !!

ßıqTım arTıq a$K isdioRum !!

ayRıLıq!! séNi qÖrmésDén qéLioRum !!

dérDinİ déRdim ßiLiriM !!

ÖnünDé suçLu ÇocUq oLmaMı isTéméM !!


ßiLémésDiq ßirßiriMsdén qOpaCaıMısı !!

qÖsLérné ßaqıNca qénDimi ßuLdm ßéßéim !!
acIyI paylasmak
ßanaNé a$ıq oLjam a$ıq oLjam !! xD

ßirTéq sNi iÇmdé etkili ya$aTTm !!

ßLéMésDiq swéRéq ayRıLacaıMısı …héRqéS ayNı haYatta kénDini ßişé SanMa!!

Né kaDAr Çoq ßiLirséN o qaDAR ßéLA ßaŞA
Ne düşünüyorsun?

0 yorum: